• تفاهم نامه همکاری – تحصیلی میان دانشگاه ادراک و روند سبز

    از آنجایکه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ادراک از جمله مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معتبر کشور است، ثابت نموده است که با امکانات و کادر های علمی خویش در بلند بردن سطح دانش تخصصی و مسلکی جوانان مؤثر واقع شده است . 

    نور

محصلان

1000

پوهنځی

4

استادان

200